DK103 Oost-Mijseroort Mijzerweg 1

 

DK103

Op 30 juli 1612 vond op het Slot te Purmerend de verloting plaats van de kavels van de Beemster onder diegenen die zich hadden ingeschreven als participanten in de droogmaking en er naar rato van hun inschrijving aan hadden meebetaald. Bij deze loting wordt de Dijkkavel 103, groot 20 morgen, toebedeeld aan Jan Poppen (1545-1616). Deze Amsterdamse koopman kwam oorspronkelijk uit Holstein. Hij raakte al in de jaren 1590 betrokken bij de compagnieën die op Oost-Indië gingen handelen. Bij de oprichting van de VOC in 1602 nam hij voor ƒ 12.000 aandelen en werd als een van de bewindhebbers aangesteld. Hij was een grote investeerder in de droogmaking van de Beemster en verkreeg 290 morgen land.

 

Al in 1613 verkocht Jan Poppen bijna 1 morgen van deze kavel aan Cornelis Jansz Valckenier. De andere 19 morgen verkocht hij in 1614 aan Jacob Pompen. Deze verkocht de DK103 in 1621 aan Isaac van Gerwen. Vermoedelijk liet hij er een buitenhuis bouwen.

 

DK103_Isaac_van_Gerven

Isaac van Gerwen (1580-1647) was een Amsterdamse wijnkoopman die was geboren in ’s-Hertogenbosch. Hij trouwde in 1605 met Duijfje Roch (1588-1613). Ter gelegenheid van hun huwelijk lieten zij door Karel van Mander een schilderij maken, ‘De doortocht door de Jordaan’, waarop zij zelf prominent staan afgebeeld. Duijfje was een dochter van wijnkoper Frederick Roch, mogelijk verkreeg Isaac van hem zijn huis en wijnkoperij ‘De Twee Rochgen’ in de Warmoesstraat in Amsterdam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isaac van Gerven en zijn eerste vrouw, detail schilderij Karel van Mander (Museum Boymans van Beuningen)

 

Na de dood van zijn eerste vrouw hertrouwde Isaac nog twee maal. Na de aankoop van de DK103 kocht hij nog 47 morgen land in de Beemster, onder andere de BK53 aan de Jisperweg waardoor de boerderij de naam ‘Gerwenveld’ verkreeg. Isaac van Gerwen bezat verder nog zo’n veertien huizen in Amsterdam. Bij zijn dood had hij voor ƒ 193.500 aan onroerend goed. Verder bezat hij aandelen in de VOC, scheepsparten en obligaties zodat zijn totale nalatenschap ongeveer een kwart miljoen gulden bedroeg. De DK103 vererfde aan zijn jongste zoon, uit het derde huwelijk.

 

kaart Oost-Mijseroort, uit het kaartboek van Isaac van Gerwen (Universiteitsbibliotheek Leiden)

 

Nicolaas van Gerwen (1628-1670) was eveneens koopman in Amsterdam. Hij trouwde in 1653 met Cornelia van Warmond uit Haarlem. Het huwelijk bleef kinderloos.

 

Nicolaas kocht de aan het huis grenzende halve kavel KK54 bij zijn geërfde land. In een pachtovereenkomst van de boerderij met land uit 1654 bepaalde hij dat de pachter naast de huurpenningen ook jaarlijks een vet schaap moest leveren. De pachter moest de zwanen en duiven verzorgen. Ook was hij verplicht de eigenaar en zijn vrouw, wanneer ze op hun buiten verbleven, met zijn wagen door de Beemster te rijden als ze dat wilden. Tevens moest de pachter de boomgaard onderhouden en het fruit plukken dat de eigenaar aanwees. Na de dood van Nicolaas van Gerwen werd in 1671 het huis met bijbehorende kavels getaxeerd op bijna 17.000 gulden. De erfgenamen, de kinderen van zijn halfzuster Duijfje die getrouwd was met Joan van der Poll, verkochten het bezit in 1689 aan Andries Bernard.

 

Andries Bernard (1632-1704) was koopman en bewindhebber van de VOC. In 1682 werd hij hoofdingeland van de Beemster. Hij was al eigenaar van de buitenplaats ‘Volgerlust’ (BK95) aan de Volgerweg. Hij trouwde met Elisabeth Hooftman. Na haar dood verdeelden de kinderen de nalatenschap van hun ouders waarbij de DK103-KK54 in bezit kwam van zoon mr. Daniel Bernard (1672-1750). Hij is ook de eigenaar in het transportregister van 1733. Dan is er nog slechts sprake van een ‘boerehuijs’. Waarschijnlijk is de hofstede eind zeventiende eeuw verdwenen.

 

 

 

Design downloaded from free website templates.