DK65 Grijpesteijn Westdijk 33

DK65

Bij de verloting van de kavels in de zojuist drooggevallen Beemster op 30 juli 1612 in het Slot te Purmerend verkregen de broers Hans en Abraham Six de Dijkkavel 65 aan de Westdijk. Binnen enkele jaren verkreeg Abraham de helft van zijn broer en was de enige eigenaar. De gebroeders Six waren oorspronkelijk afkomstig uit Vlaanderen. Zij vestigden zich als kooplieden in Haarlem en later in Amsterdam. Abraham Six liet de hofstede bouwen. Hij sloot diverse malen leningen af met de DK65 als onderpand. Omdat hij uiteindelijk in gebreke bleef de rente op de lening te betalen, werd het “boerenhuis, speelhuis, boomgaard, singels, vijvers en land” in 1633 door het gerecht van de Beemster voor ƒ 22.200 verkocht aan Marijnus Louijs (1598-1645), koopman te Amsterdam. Hij was bewindhebber van de VOC kamer Amsterdam.

 

 

 

 

 

Na zijn dood kwam de hofstede in bezit van zijn weduwe Eva Ment (1606-1658). Zij was eerder getrouwd geweest met Jan Pietersz Coen, gouverneur-generaal van Indië. Zij liet het bij testament na aan zoon Michiel Louisz van der Grijp (1635-1687), koopman te Amsterdam. Hij liet in 1674 de “hofstede genaamd Grijpesteijn“ met bijna 20 morgen land aan de Ringdijk (DK65) met nog 5 morgen daarachter taxeren op ƒ 1000 per morgen dus bijna ƒ 25.000. Van der Grijp stond bekend als bibliofiel. Zijn hobby bleek echter te kostbaar, uiteindelijk leidde de aanschaf van dure boeken tot een faillissement. Zijn erfgenamen verkochten de hofstede aan Dirk Willemsz Gout, koopman uit Oostzaan. Na de dood van zijn weduwe, Giertje Hendriks, verdeelden haar erfgenamen de Beemster landerijen, waarbij de hofstede genaamd 'Grijpesteijn' met huijsinge en landerijen werd toebedeeld aan Jacob Speciaal (1677-1749), koopman en burgemeester te Oostzaan. Hij staat ook in het verpondingsregister van 1733 als eigenaar vermeld. Het “plaisirhuijs” werd daarin aangeslagen voor ƒ 40, wat duidt op een middelgrote hofstede. De kavel vererfde uiteindelijk in 1806 op de weduwe van de kleinzoon van Jacob Speciaal. Dan is er nog slechts sprake van een boerderij.

 

 

 

Design downloaded from free website templates.