GR6-10 Boschrijk Jisperweg 29

De Grafelijkheidsrestantkavels aan de oostzijde van de Jisperweg, waarop later het buiten Boschrijk was gelegen, waren in 1612 in handen van verschillende personen gekomen. Pas aan het einde van de zeventiende eeuw kwamen ze in bezit van een eigenaar, Isaac van Buuren (1639-1716) als weduwnaar van Anna Duysent (1650-1686). Isaac van Buuren was koopman te Amsterdam. Hij was een kleinzoon van wijnkoopman Isaac van Gerwen die enkele van deze kavels in de jaren 1620 had gekocht. Vermoedelijk liet hij er een buiten bouwen. Bij de scheiding van zijn nalatenschap vererfde de hofstede met land op zijn dochter, Ida Maria van Buuren (1675-1722), weduwe van dr. Jan van Brederoe. Na haar kinderloos overlijden kwam het huis volgens haar testament aan haar broer.

 

Mr. Diederik van Buuren (1684-1756) was vroedschap van Amsterdam vanaf 1718 tot hij in 1748 door Willem IV werd afgezet, en bewindhebber van de VOC aldaar. Sedert 1728 was hij hoofdingeland van de Beemster. Hij staat in het verpondingsregister van 1733 als eigenaar vermeld. Het “plaisirhuijs” werd daarin aangeslagen voor ƒ 12, wat duidt op een vrij klein huis of een heerschapskamer. Mogelijk heeft Diederik een nieuw huis laten bouwen want bij de overboeking op naam van zoon Nicolaas in 1757 is sprake van een herenhuis.

 

Nicolaas van Buuren (1721-1790) was hoofdingeland en hoogheemraad van de Beemster. Na de dood van zijn weduwe Catharina Cornelia Freken verkochten haar executeurs-testamentair in een openbare veiling op 21-5-1792 te Amsterdam de “hofstede 'Boschrijk' met herenhuis, tuinmanswoning, koetshuis, stal, tuinhuis, schuitenhuis, bossen en landerijen” voor ƒ 17.700 aan Vasterd Vas, Cornelis Kuyper, Hendrik de Vijver en Pieter de Vijver, allen kooplieden te Wormerveer. Zij verkochten in 1806 de buitenplaats 'Boschrijk' met huis en landerijen voor ƒ 23.000 aan Willem Alewijn te Amsterdam.

 

Jhr. mr. Willem Alewijn (1769-1839) was een zoon van mr. Frederik Alewijn, vroedschap en burgemeester van Amsterdam en dijkgraaf van de Beemster. Willem was opperboekhouder van de bank van lening te Amsterdam. Hij was hoofdingeland van de Beemster. Hij werd door koning Willem I in 1815 in de adelstand verheven. In 1810 sloot hij een lening van ƒ 5000 af tegen 7% rente met Boschrijk als onderpand. In 1817 verkocht hij het buiten. De huidige villa dateert van midden negentiende eeuw.

 

 

 

Design downloaded from free website templates.